Tržní hodnota majetku

Obvyklá cena (”tržní hodnota”, „obecná cena“, „obchodovatelná cena“) je cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného
majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, která mají na cenu vliv, avšak do její výše
se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího či kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi
trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména
vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku
vyplývající z osobního vztahu k němu.


Odhadci oceňují nemovitosti zejména pro:

1. stanovení ceny pro hypoteční půjčky a půjčky ze stavebního spoření
2. stanovení ceny pro dědické řízení
3. stanovení ceny tržní pro prodej

1. Odhad pro hypotéku či půjčku stavební spořitelny

Odhad zpracovává odhadce, který stanovuje tržní cenu a rizika spojená s prodejem nemovitosti. Zpravidla se jedná o odhadce, který má smlouvu
s příslušnou bankou či stavební spořitelnou. Seznam těchto odhadců získáte na pobočkách a internetových stránkách bank, případně Vám některého
doporučí makléř, který zařizuje hypotéku.


2. Ocenění pro dědické řízení

V rámci dědického řízení je potřeba stanovit tržní cenu (cenu obvyklou) majetku zůstavitele. Mezi odbornou veřejností není jasný názor, kdo
by měl cenu stanovit, ani zda by měla být stanovena cena tržní (obvyklá), či cena podle vyhlášky (cena úřední, administrativní). Někteří notáři
vyžadují znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem, některým stačí jednodušší odhad tržní ceny zpracovaný odhadcem či znalcem.


3. Odhad ceny pro prodej

Neexistuje předpis, který by nařizoval před prodejem stanovit cenu odhadcem či znalcem. Pokud však nevíte, za kolik máte nemovitost prodat či koupit,
služby odhadce se Vám vyplatí a zaručí Vám, že neprodáte pod cenou. V tomto případě vybírejte opatrně, nejlépe na doporučení. Odhadce či znalec
by měl působit v oblasti, ve které se nemovitost nachází. Součástí odhadu by mělo být porovnání s podobnými nemovitostmi a jejich skutečnými kupními
cenami.

Jaké potřebuji podklady?

Pro zpracování odhadu je potřeba předložit některé podklady. Nutný je zpravidla výpis z katastru nemovitostí či nabývací titul (zpravidla kupní
smlouva či kolaudační rozhodnutí). Doporučujeme shromáždit veškeré dokumenty, které o nemovitosti máte, a předložit je odhadci či znalci.

Těmito podklady jsou:

- výpis z katastru nemovitostí
- kopie katastrální mapy či snímek z pozemkové mapy
- projektová dokumentace
- kolaudační rozhodnutí
- územní rozhodnutí
- stavební povolení
- nabývací tituly (kupní smlouva, doklady z dědického řízení, kolaudační rozhodnutí, darovací smlouva apod.)
- geometrické plány
- výsledky měření radonu
- smlouvy omezující nakládání s nemovitostí – věcná břemena, nájmy, zástavy, apod.
- dříve zpracované znalecké posudky či odhady

U nemovitostí pronajímaných dále:

- nájemní smlouvy
- pojistná smlouva

Kdo provádí ocenění?

- soudní znalec
- odhadce

Koho oslovit?

Záleží na účelu, pro který ocenění potřebujete.

Soudní znalci oceňují nemovitosti zejména pro:

- stanovení ceny pro spory v soudním řízení, včetně řízení rozvodového
- stanovení ceny pro daňové účely, zejména u daně z převodu nemovitostí, daně darovací a daně dědické
- stanovení ceny pro dědické řízení
- stanovení ceny tržní pro prodej

Odhadci oceňují nemovitosti zejména pro:

- stanovení ceny pro hypoteční půjčky a půjčky ze stavebního spoření
- stanovení ceny pro dědické řízení
- stanovení ceny tržní pro prodej


Cena za stanovení tržní hodnoty odhadcem:

- bytová jednotka od 3200,- Kč
- rodinný dům od 5200,- Kč
- rekreační objekt od 2500,- Kč
- pozemky od 2500,- Kč
- bytové a administrativní budovy se pohybují od 11000,- Kč