Stavební dozor

Co je to stavební dozor?

Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního, nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.
Stavební dozor může vykonávat také autorizovaná osoba.


Jaká je odpovědnost stavebního dozoru?

Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných
k uskutečnění stavby (§ 153 odst.3 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).


Jaká je hlavní činnost stavebního dozoru?

Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu (§ 153 odst..4 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).

Cena stavebního dozoru

Cena je vždy závislá na charakteru stavby.

Převážně se pohybuje v rozsahu 1 - 1,5% z tržní hodnoty díla.