Technický dozor stavebníka

Technický dozor stavebníka (investora) zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné zákony a předpisy, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. Technický dozor stavebníka též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady. Podle § 152 odst. (4) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb "U stavby financované z veřejného rozpočtu", kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad provádění stavby. Jinak TDS není povinný.

Úkoly TDS

K nejběžnějším úkolům patří zejména:

- výběr generálního dodavatele stavby
- předání a převzetí staveniště
- průběžná kontrola prací během realizace
- přejímka zakrytých konstrukcí a dílčích celků
- zápisy do stavebního deníku
- svolání a vedení kontrolních dnů stavby
- kontrola souladu výstavby s projektovou dokumentací
- kontrola kvality a dodržování technických postupů
- kontrola a odsouhlasení fakturace
- podklady ke kolaudaci díla a kolaudace
- kontrolu dokumentace skutečného provedení
- informační činnost pro investora (měsíční zprávy)

Výkon TDS není právně přesně určen. Je tedy na stavebníkovi ve kterých úkonech se chce nechat zastupovat.

Právní forma výkonu technického dozoru

Stavební zákon právní formu výkonu technického dozoru neupravuje. Podle živnostenského práva může být tato činnost vykonávána jako živnost volná; její obsah je vymezen v položce č. 71 (inženýrská činnost v investiční výstavbě) přílohy č. 4 k platnému znění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

Organizace technického dozoru

Výkon technického dozoru je organizován vždy podle rozsahu a stavebně technické povahy stavby tak, aby byla zajištěna spolehlivá kontrola provádění stavby.

TDS může být tedy stálý, nebo pouze v obdobích určeným investorem.

Cena TDS

Cena technického dozoru stavebníka se odvíjí od složitosti stavby a tudíš i četnosti přítomnosti dozorce na staveništi. Dalším faktorem je množství úkonů ve kterých se stavebník nechá zastupovat.

Pokud se nejedná o dozor stálý, cena je standardně 1,5 - 2,5% z celkové hodnoty díla.